Preventie- en integriteitsbeleid vrijwilligers en medewerkers stichting de Bovenkamer

Ons aannamebeleid, onze gedragsregels en de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon vormen de elementen van ons preventie- en integriteitsbeleid.

  • Aannamebeleid

Elke nieuwe vrijwilliger en medewerker doorloopt onze selectieprocedure. Dit houdt in dat de kandidaat na aanmelding eerst een kennismakings/selectiegesprek heeft met het bestuurslid PZ en een daartoe door het bestuur aangewezen persoon.

Bij gebleken geschiktheid volgt een inwerkperiode waarin de kandidaat 1 op 1 begeleiding krijgt en er een tussentijds voortgangsgesprek plaatsvindt. Na een periode volgt een evaluatiegesprek met de coördinator en het bestuurslid personeelszaken. Hierin wordt mede aan de hand van een checklist getoetst of de kandidaat de inhoudelijke werkzaamheden beheerst. Het functioneren van de kandidaat in de omgang met onze bezoekers wordt uitgebreid besproken.  Bij gebleken geschiktheid vragen we de vrijwilliger om onze gedragscode en een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen. Daarnaast vragen wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van de vrijwilliger.  Voor de VOG  hanteren we het algemeen screeningsprofiel voor personen. Als de VOG op bezwaren stuit, dan wijzen wij de vrijwilliger of medewerker uiteraard af

  Screeningsprofiel Personen Het risicogebied personen heeft tot doel om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Kwetsbare personen zijn minderjarigen en hulpbehoevenden, zoals ouderen en gehandicapten. Personen die werkzaam zijn met minderjarigen zijn belast met de zorg en het welzijn van deze minderjarigen. Zij kunnen in een één-op-één relatie komen te verkeren met minderjarigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. In deze relatie kan sprake zijn van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Bovendien hebben deze personen een voorbeeldfunctie en kunnen zij invloed uitoefenen op de aan hen toevertrouwden door middel van hun gedragingen, waardoor bijvoorbeeld vermogensdelicten en overtredingen van de Opiumwet niet met de functie zijn te verenigen. Indien men in de uitoefening van de functie met minderjarigen in aanraking komt, bestaat het gevaar van machtsmisbruik. Het risico van zeden- en geweldsdelicten is aanwezig. Ook het gevaar van afpersing of chantage is aanwezig. Personen die werkzaam zijn in de omgeving van hulpbehoevenden hebben een vertrouwenspositie. Het risico bestaat dat deze personen misbruik maken van hun bevoegdheden en het in hun gestelde vertrouwen. Eveneens bestaat het gevaar van machtsmisbruik. Het risico van zeden- en geweldsdelicten is ook in dit geval aanwezig. Datzelfde geldt voor het gevaar van afpersing of chantage (afdreiging). Hulpbehoevenden zouden in aanraking kunnen komen met verboden verdovende middelen en eigendommen van deze personen zouden kunnen worden gestolen of verduisteren.    
  • Gedragsregels

De gedragsregels die wij hanteren (bijlage 1) maken deel uit van ons preventie- en integriteitsbeleid.

  • Vertrouwenspersoon

Om een open en transparant klimaat te bieden en te waarborgen is een vertrouwenspersoon van grote waarde. Omdat het belangrijk is dat de vertrouwenspersoon geen deel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering wijst het bestuur Mariëtte van Mierlo aan als vertrouwenspersoon. Mariëtte is telefonisch bereikbaar via 06 53350783 en via de mail: malvanmierlo@usa.com

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting de Bovenkamer:

Datum: 27 maart 2023

Anja Derksen                                                  Huguette Verheij,

voorzitter                                                         bestuurslid Personeelszaken

bijlage 1

Gedragscode medewerkers en bezoekers Stichting de Bovenkamer Zutphen

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers onderling en deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. De ene medewerker of deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle mensen die in alle situaties gelden. Daarom hebben wij als stichting voor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor deelnemers én vrijwilligers. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragscode voor medewerkers van stichting de Bovenkamer:

  1. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer en andere medewerkers zich veilig en gerespecteerd voelen.
  2. De medewerker onthoudt zich ervan de deelnemer en andere medewerkers te bejegenen op een wijze die hun waardigheid aantast.
  3. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De medewerker heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
  5. Als de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  6. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen (vertrouwens)persoon.

Deze gedragscode is op 27 maart 2023 opnieuw vastgesteld door het bestuur van Stichting de Bovenkamer.

Ondertekening vrijwilliger                                      Ondertekening bestuur van de stichting