Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting de Bovenkamer

Stichting de Bovenkamer is een kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. De Bovenkamer is een professionele vrijwilligersorganisatie.

Stichting de Bovenkamer werkt met persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u privacyrechten  kunt uitoefenen en verdere relevante informatie.

Stichting de Bovenkamer gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van gegevens, neem dan gerust contact op via info@debovenkamerzutphen.com

Doeleinden gegevens

 • Het versturen van nieuwsbrieven via email. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling en onderlinge communicatie. Daartoe verzamelen wij naam en email adres van de ontvanger. De verzendlijst wordt niet aan derden verstrekt.
 • Voor de verder onderlinge communicatie en de dagelijkse gang van zaken zoals roostering etc. worden adressen verzameld en telefoonnummers, die veilig worden opgeborgen.
 • Het voeren van een deelnemers-, vrijwilligers-en donateursadministratie.
 • Het aangaan van samenwerking met derde partijen.
 • De bedrijfsvoering;
  • het voldoen  aan de ANBIstatus
  • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • Archiefdoeleinden, waarbij gegevens (aantallen) slechts worden gebruikt voor het jaarverslag.

Bewaartermijn

de Bovenkamer bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, maar niet langer dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden.

Uw rechten

U hebt te allen tijde recht op:

 • inzage van uw gegevens
 • verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens

Klachtenprocedure

Mocht u vinden dat de Bovenkamer niet op de juiste manier omgaat met uw gegevens dan kan u een klachtenprocedure beginnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zutphen, oktober 2019

AVG verklaring

Stichting de Bovenkamer hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar vrijwilligers, bezoekers en professionals.

Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting de Bovenkamer houdt zich in alle gevallen aan de eisen, die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In de privacyverklaring staat een en ander uitvoeriger beschreven. Deze is goedgekeurd en vastgesteld in het Bestuur van de Bovenkamer.

Hierbij verklaar ik toestemming te geven aan de Bovenkamer voor het gebruiken en verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.

Deze ondertekening geldt, zolang ik verbonden ben aan de Bovenkamer.

Datum:……
Naam:……
Handtekening:……

Download hier de AVG verklaring als PDF-bestand.